Mann­schaf­ten

Infor­ma­tio­nen zu unse­ren Mann­schaf­ten fin­dest du auf den jewei­li­gen Unter­sei­ten.

< Juli 2024 >
Mon­tagDiens­tagMitt­wochDon­ners­tagFrei­tagSams­tagSonn­tag
1 2 3 4 5 6Her­ren 55 (A) – TeG Blu­men­au-Groß­ha­dernHer­ren 55 (A) – TeG Blu­men­au-Groß­ha­dernUhr­zeit: 14:00 – 20:00
TeG Blu­men­au-Groß­ha­dern
Damen 50 (H) – TSV Klos­ter­lech­feldDamen 50 (H) – TSV Klos­ter­lech­feldUhr­zeit: 14:00 – 20:00
TSV Schwab­mün­chen
Her­ren 60 (H) – SSV Iller­berg-ThalHer­ren 60 (H) – SSV Iller­berg-ThalUhr­zeit: 14:00 – 20:00
TSV Schwab­mün­chen
7Her­ren I (H) – TSV Die­dorfHer­ren I (H) – TSV Die­dorfUhr­zeit: 09:00 – 16:00
TSV Schwab­mün­chen
Her­ren II (H) – TSV Königs­brunnHer­ren II (H) – TSV Königs­brunnUhr­zeit: 09:00 – 16:00
TSV Schwab­mün­chen
Damen I (A) – TSV Deu­rin­genDamen I (A) – TSV Deu­rin­genUhr­zeit: 10:00 – 17:00
TSV Deu­rin­gen
8 9 10 11 12 13Damen 50 (A) – TSV Deu­rin­genDamen 50 (A) – TSV Deu­rin­genUhr­zeit: 13:00 – 19:00
TSV Deu­rin­gen
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kate­go­rien
 Damen
 Damen 50
 Her­ren 55
 Her­ren 60
 Her­ren 65
 Her­ren I
 Her­ren II